Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.teatrwloclawek.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

· Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

· Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

· Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

· Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje kontaktowe i zwrotne

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Kowalewska

E-mail: administracja@teatrwloclawek.pl.

Telefon: 54 231 47 60

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

· Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
   zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego
Ul. Wojska Polskiego 13 87-800 Włocławek

E- mail: administracja@teatrwloclawek.pl

Telefon: 54 231 47 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich